Процедури

Процедура № 182 на ДГС Стара Загора

Данни за процедурата

Поделение ДГС Стара Загора
Първа дата 13.09.2016
Втора дата
Начална цена 20,000.00 лв. без ДДС
Тип на процедурата Обществени поръчки/Профил на купувача
Профил на купувача Профил на купувача
Вид на процедурата Открита процедура
Предмет „ Техническо обслужване, основен и текущ ремонт, профилактика, доставка на резервни части и консумативи за МПС, стопанисвани от ТП ДГС Стара Загора по обособени позиции“ с обособени позиции както следва: Обособена позиция 1 – „Техническо обслужване, основен и текущ ремонт, и профилактика на МПС“; Обособена позиция 2 – „Доставка на резервни части и консумативи по заявка на възложителя“

Данни за дървесината

Обект/и №
Дървесен вид
Едра 0 куб.м.
Средна 0 куб.м.
Дребна 0 куб.м.
Технологична 0 куб.м.
За огрев 0 куб.м.
ОЗМ 0 куб.м.
Всичко 0 куб.м.