slide

Документи | ДГС Стара Загора

ИНФОРМАЦИЯ ЗА ОБЕМА ДЪРВЕСИНА, КОЯТО ЩЕ СЕ ПРЕДЛАГА ПО РЕДА НА ЧЛ.38, АЛ.1 ОТ НАРЕДБАТА, ОТ ЛСФ 2024Г. НА ТП ДГС СТАРА ЗАГОРА
Файл
Добавен
14.11.2023 / ДГС Стара Загора
ОБЯВЛЕНИЕ ВЪВ ВРЪЗКА СЪС ЗАДОВОЛЯВАНЕ НА МЕСТНОТО НАСЕЛЕНИЕ С ДЪРВА ЗА ОГРЕВ ЗА ОТОПЛИТЕЛЕН СЕЗОН 2023/2024 Г. НА ТЕРИТОРИЯТА НА ТП "ДГС СТАРА ЗАГОРА"
Файл
Добавен
23.01.2023 / ДГС Стара Загора
ИНФОРМАЦИЯ ЗА ОБЕМА ДЪРВЕСИНА, КОЯТО ЩЕ СЕ ПРЕДЛАГА ПО РЕДА НА ЧЛ.38, АЛ.1 ОТ НАРЕДБАТА, ОТ ЛСФ 2023Г. НА ТП ДГС СТАРА ЗАГОРА
Файл
Добавен
22.11.2022 / ДГС Стара Загора
ИНФОРМАЦИЯ ЗА ОБЕМА ДЪРВЕСИНА, КОЯТО ЩЕ СЕ ПРЕДЛАГА ПО РЕДА НА ЧЛ.38, АЛ.1 ОТ НАРЕДБАТА, ОТ ЛСФ 2022Г. НА ТП ДГС СТАРА ЗАГОРА
Файл
Добавен
15.11.2021 / ДГС Стара Загора
КАРТА НА ОТДЕЛИТЕ, В КОИТО ЩЕ СЕ ДОБИВАТ ДЪРВА ПРЕДНАЗНАЧЕНИ ЗА МЕСТНО НАСЕЛЕНИЕ ПРЕЗ ОТОПЛИТЕЛЕН СЕЗОН 2021/2022 Г.
Файл
Добавен
06.04.2021 / ДГС Стара Загора
ОБЯВЛЕНИЕ ВЪВ ВРЪЗКА СЪС ЗАДОВОЛЯВАНЕ НА МЕСТНОТО НАСЕЛЕНИЕ С ДЪРВА ЗА ОГРЕВ ЗА ОТОПЛИТЕЛЕН СЕЗОН 2021/2022 Г. НА ТЕРИТОРИЯТА НА ТП "ДГС СТАРА ЗАГОРА"
Файл
Добавен
06.04.2021 / ДГС Стара Загора
ИНФОРМАЦИЯ за обема дървесина, която ще се предлага по реда на чл.38, ал.1 от Наредбата, от ЛСФ 2021г. на ТП ДГС Стара Загора
Файл
Добавен
12.11.2020 / ДГС Стара Загора
ОБЯВЛЕНИЕ ВЪВ ВРЪЗКА СЪС ЗАДОВОЛЯВАНЕ НА МЕСТНОТО НАСЕЛЕНИЕ С ДЪРВА ЗА ОГРЕВ ЗА ОТОПЛИТЕЛЕН СЕЗОН 2020/2021 Г. НА ТЕРИТОРИЯТА НА ТП "ДГС СТАРА ЗАГОРА"
Файл
Добавен
11.06.2020 / ДГС Стара Загора
Карта на отделите, в които ще се добиват дърва предназначени за местно население през отоплителен сезон 2020/2021 г.
Файл
Добавен
10.06.2020 / ДГС Стара Загора
ИНФОРМАЦИЯ за обема на дървесината, която ще се предлага през 2020г. на местни търговци, по реда на чл.38,ал.1 от Наредба за условията и реда за възлагане изпълнението на дейности в горските територии – държавна и общинска собственост, и за ползването на дървесина и недървесни горски продукти
Файл
Добавен
06.11.2019 / ДГС Стара Загора
Обявление във връзка със задоволяване на местното население с дърва за огрев за отоплителен сезон 2019/2020 г. на територията на ТП "ДГС СТАРА ЗАГОРА"
Файл
Добавен
29.08.2019 / ДГС Стара Загора
Обявление обект №185133
Файл
Добавен
17.01.2019 / ДГС Стара Загора
Информация за обема на дървесината, която се предлага по реда на чл.38, ал.1 от „Наредбата за условията и реда за възлагане изпълнението на дейности в горските територии – държавна и общинска собственост, и за ползването на дървесина и недървесни горски продукти“ за ТП ДГС Стара Загора
Файл
Добавен
09.11.2018 / ДГС Стара Загора
ОБЯВЛЕНИЕ ВЪВ ВРЪЗКА СЪС ЗАДОВОЛЯВАНЕ НА МЕСТНОТО НАСЕЛЕНИЕ С ДЪРВА ЗА ОГРЕВ ЗА ОТОПЛИТЕЛЕН СЕЗОН 2018/2109 ГOД. НА ТЕРИТОРИЯТА НА ТП ДГС СТАРА ЗАГОРА
Файл
Добавен
17.08.2018 / ДГС Стара Загора
ИНФОРМАЦИЯ ЗА ОБЕМА НА ДЪРВЕСИНАТА, КОЯТО СЕ ПРЕДЛАГА ПО РЕДА НА ЧЛ.38 АЛ.1 ОТ НУРВИДГТДОСПДНГП от общински горски територии, предостевени за управление на ТП ДГС Стара Загора съгласно Договор
Файл
Добавен
14.11.2017 / ДГС Стара Загора
Информация за обема на дървесината, която се предлага по реда на чл.38 ал.1 от НУРВИДГТДОСПДНГП , на територията на ТП ДГС Стара Загора
Файл
Добавен
14.11.2017 / ДГС Стара Загора
ИНФОРМАЦИЯ ПО ЧЛ.38, АЛ.5 ОТ НАРЕДБАТА ЗА УСЛОВИЯТА И РЕДА ЗА ВЪЗЛАГАНЕ ИЗПЪЛНЕНИЕТО НА ДЕЙНОСТИ В ГОРСКИТЕ ТЕРИТОРИИ, ДЪРЖАВНА И ОБЩИНСКА СОБСТВЕНОСТ И ЗА ПОЛЗВАНЕТО НА ДЪРВЕСИНА И НЕДЪРВЕСНИ ГОРСКИ ПРОДУКТИ, ЗА 2017Г.
Файл
Добавен
15.11.2016 / ДГС Стара Загора
Писмо на МЗХ относно провеждане на Първа тръжна сесия за 2017г.
Файл
Добавен
07.11.2016 / ДГС Стара Загора