Обща информация

ДГС Стара Загора

"Югоизточно Държавно Предприятие" ДП - Сливен
Държавно горско стопанство Стара Загора, стопанисва гори на територия от 40506.5 ха.
ДГС Ст. Загора е разположено в южните склонове на Сърнена Средна гора и северозападните разклонения на Сакар планина. Средната надморска височина варира от 100м до 900м.Държавно горско стопанство е разположено на територията на четири общини -Стара Загора, Гълъбово , Раднево и Опан . На изток граничи с ДГС Нова Загора, на запад с ДГС Чирпан на север с ДГС Мъглиж и Казанлък на юг с ДГС Тополовград и Хасково.
Разпределението на стопанисваната площ включва иглолистни, широколистни, високо стъблени, издънкови за превръщане и нискостъблени гори.Според вида на собственост устроената площ се разпределя, като Държавните горски територии заемат 30631.9 ха ,което е 75,6% , гори собственост на физически лица с площ 6186.4 ха, което е 15.3%, общинските горски територии с площ 3205,2 ха, което е 7.9%, гори на юридически лица 483.0 ха което е 1.2% от общата площ.
В Държавно горско стопанство Стара Загора има обособени четири охранителни участъка- Старозагорки мин.бани, Дълбоки, Колхида и Гълъбово.
На територията на ДГС се намират и откритите рудници “Марица Изток”.Тук са извършени залесявания върху насипища с широколистни видове за подобряване почвеното богатство и възстановяване на ландшафта и околната среда.
Средногодишното ползване възлиза на 31363 куб.м. лежаща маса. Основна част от ползването по маса се реализира от възобновителни, отгледни и санитарни сечи.
Едновременно с ползването от горите Държавното горско стопанство се грижи за възобновяване им.Стопанството е едно от зелените стопанства в България.По последното лесоустройство средногодишното залесяване възлиза на 113дка.
На територия на ТП -ДГС има два горски разсадника.В разсадник “Зора ” има създадени базови източници за производство на семена от селектирани видове от сребро листна липа, атласки кедър, питомен кестен, лешник и акация. Стопанството разполага със семена от акациевата градина. На територията на р-к Старозагорски минерални бани има създаден вегетативен базов източник от сребрист смърч.
В района има голямо разнообразие на растителни и животински видове. От растителните видове тук се срещат редки растения като режещ кладиум ,гръцка ведрица , циклама, седефче ,горска съсенка ,руска самодивска трева ,зайча сянка и много лечебни растения. От животинските видове тук обитават благороден елен, сърна, дива свиня ,заек, яребици, фазани и др.
Държавно горско стопанство Стара Загора работи успешно с ЮИДП Сливен,РДГ Стара Загора, Лесозащитна станция гр. Пловдив, както и с РДВР Стара Загора и Противопожарна
охрана Стара Загора.
FSC® - сертифицирано стопанство
Лицензионен код: FSC® С118598;
Сертификационен код: NC-FM/COC-016517;
cta-panel-image
news-panel-image
  • Горски служители от ДГС-Стара Загора установиха изхвърляне на отпадъци в гората

    На нарушителя незабавно е съставен АУАН, съгласно Закона за горите.

  • 3800 дка борови гори в обхвата на ДГС-Стара Загора са третирани срещу борова процесионка

    Извършването на лесозащитното мероприятие е съобразено с развитието и биологията на вида.