Процедури

Поделение Първа дата Втора дата Дървесен вид Обект/и № Вид на търга Начална цена
922 ДГС Стара Загора 05.05.2017 Обществени поръчки/Профил на купувача 8,186.60 лв. без ДДС Профил на купувача
Предмет: „Възлагане на услуга по обособени позиции: „Обособена позиция №1: „Направа на нови минерализовани ивици“;
Обособена позиция №2: „Механизирана поддръжка на съществуващи минерализовани ивици“
Виж пълна информация
679 ДГС Стара Загора 05.01.2017 Обществени поръчки/Профил на купувача 3,000.00 лв. без ДДС Профил на купувача
Предмет: Доставка чрез закупуване и монтаж на климатици за нуждите на
ТП ДГС Стара Загора
Виж пълна информация
667 ДГС Стара Загора 27.01.2017 Обществени поръчки/Профил на купувача 4,000.00 лв. без ДДС Профил на купувача
Предмет: Периодична доставка чрез закупуване и монтаж на офис техника, компютри, преносими компюри, копирни машини, монитори, факс апарати, UPS устройства, модеми, рутери и др. за нуждите на ТП „ДГС Стара Загора” Виж пълна информация
640 ДГС Стара Загора 09.12.2016 Обществени поръчки/Профил на купувача 2,052.00 лв. без ДДС Профил на купувача
Предмет: "Извършване на задължителни медицински прегледи и изследвания за 2016г. на работниците и служителите, предвидени в Приложение №5 на Наредба №3 от 28.02.1987г. за задължителните предварителни и переодични медицински прегледи на работниците“ Виж пълна информация
364 ДГС Стара Загора 25.11.2016 Обществени поръчки/Профил на купувача 1,500.00 лв. без ДДС Профил на купувача
Предмет: „Извънгаранционна поддръжка на офис техника, компютри, преносими компютри, скенери, модеми, рутери и други за нуждите на ТП „ДГС Стара Загора“. Виж пълна информация
362 ДГС Стара Загора 25.11.2016 Обществени поръчки/Профил на купувача 10,000.00 лв. без ДДС Профил на купувача
Предмет: „Механизирана обработка на почва(оран) за производство на земеделски култури за нуждите на ТП ДГС Стара Загора”. Виж пълна информация
344 ДГС Стара Загора 24.10.2016 Събиране на оферти с обява 5,000.00 лв. без ДДС Профил на купувача
Предмет: Избор на изпълнител за техническо обслужване на горска техника и прикачен инвентар по обособени позиции. Виж пълна информация
292 ДГС Стара Загора 07.11.2016 Обществени поръчки/Профил на купувача 6,000.00 лв. без ДДС Профил на купувача
Предмет: „Доставка и монтаж на нови автомобилни гуми, баланс, ремонт, монтаж и демонтаж на употребявани гуми на автомобилите, собственост на ТП „ДГС Стара Загора“ Виж пълна информация
227 ДГС Стара Загора 03.10.2016 Обществени поръчки/Профил на купувача 3,700.00 лв. без ДДС Профил на купувача
Предмет: „Осигуряване на денонощна охрана с помощта на сигнално-охранителна техника /СОТ/, включително проектиране, доставка, монтиране, използване и поддържане за нуждите на ТП „ДГС Стара Загора“. Виж пълна информация
182 ДГС Стара Загора 13.09.2016 Обществени поръчки/Профил на купувача 20,000.00 лв. без ДДС Профил на купувача
Предмет: „ Техническо обслужване, основен и текущ ремонт, профилактика, доставка на резервни части и консумативи за МПС, стопанисвани от ТП ДГС Стара Загора по обособени позиции“ с обособени позиции както следва: Обособена позиция 1 – „Техническо обслужване, основен и текущ ремонт, и профилактика на МПС“; Обособена позиция 2 – „Доставка на резервни части и консумативи по заявка на възложителя“ Виж пълна информация