Процедури

Процедура № 3541 на ДГС Стара Загора

Данни за процедурата

Поделение ДГС Стара Загора
Първа дата 21.11.2019
Втора дата
Начална цена 84,836.77 лв. без ДДС
Тип на процедурата Процедури за възлагане на лесокултурни дейности
Профил на купувача
Вид на процедурата открит конкурс
Предмет Попълване и отглеждане на горски култури на територията на ТП ДГС Стара Загора - Обект №205202

Данни за дървесината

Обект/и № 205202
Дървесен вид
Едра 0 куб.м.
Средна 0 куб.м.
Дребна 0 куб.м.
Технологична 0 куб.м.
За огрев 0 куб.м.
ОЗМ 0 куб.м.
Всичко 0 куб.м.