Процедури

Процедура № 3356 на ДГС Стара Загора

Данни за процедурата

Поделение ДГС Стара Загора
Първа дата 03.09.2019
Втора дата
Начална цена 76,368.47 лв. без ДДС
Тип на процедурата Процедури за възлагане на лесокултурни дейности
Профил на купувача
Вид на процедурата открит конкурс
Предмет „ КОМПЕНСАЦИОННО ЗАЛЕСЯВАНЕ - почистване на площи, почвоподготовка, залесяване и отглеждане на горски култури“ - Обект №195205

Данни за дървесината

Обект/и № 195205
Дървесен вид
Едра 0 куб.м.
Средна 0 куб.м.
Дребна 0 куб.м.
Технологична 0 куб.м.
За огрев 0 куб.м.
ОЗМ 0 куб.м.
Всичко 0 куб.м.