Процедури

Процедура № 2775 на ДГС Стара Загора

Данни за процедурата

Поделение ДГС Стара Загора
Първа дата 12.02.2019
Втора дата
Начална цена 1,159.90 лв. без ДДС
Тип на процедурата Процедури за възлагане на лесокултурни дейности
Профил на купувача
Вид на процедурата открит конкурс
Предмет Отглеждане на горски култури на територията на ТП ДГС Стара Загора

Данни за дървесината

Обект/и № 195202
Дървесен вид
Едра 0 куб.м.
Средна 0 куб.м.
Дребна 0 куб.м.
Технологична 0 куб.м.
За огрев 0 куб.м.
ОЗМ 0 куб.м.
Всичко 0 куб.м.